လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆု (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္) ဆုရရွိသူမ်ားစာရင္း

October 12, 2015 at 3:57 pm
filed under Uncategorized

လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆု (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၀ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။  ေလွ်ာက္ထာသူ အားလံုးကို ပဏာမ စိစစ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး စိစစ္ျခင္းတို႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး စိစစ္မႈ လုပ္ျပီးခ်ိန္မွာ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ဖို႔အတြက္   ေက်ာင္းသား/သူ ၁၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူ သံုးဦး၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူ ေျခာက္ဦးနဲ႔ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးတို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေဆးတကၠသိုလ္
(၁) ေမာင္ေဇယ်ာ၀င္းထက္ (ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)
(၂) ေမာင္ေနႏိုင္လြန္း (မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)
(၃) မအိမ့္ခ်စ္စု (မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)

■ ပညာေရးတကၠသိုလ္
(၁) မပိုင္ပိုင္စိုး (ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)
(၂) ေမာင္စည္သူေက်ာ္ (စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ)
(၃) ေမာင္ဥကၠာေက်ာ္ (စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ)
(၄) ေမာင္ေဇာ္မင္းထိုက္ (စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ)
(၅) မေအးျမတ္ေက်ာ္ (ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)
(၆) ေမာင္ေဇာ္လင္းေ၀ (စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)

■ သူနာျပဳတကၠသိုလ္
(၁) မထက္ျမတ္ႏိုး (ရန္ကုန္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ)

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆုအတြက္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၆ ဦး အတြက္ တစ္လ ေငြက်ပ္ ၁၃  သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္  ေထာက္ပံ့ေနတယ္။ အခု ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ၁၀ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/သူ ၃၆ ဦးအတြက္ တစ္လက်ပ္ ၁၈ သိန္း ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

no comments

RSS / trackback

respond